Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace. Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Přísečná zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce v obci
  • na internetové úřední desce na adrese: www.obecprisecna.cz na webu obce
  • Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Žádost je možné podat i elektronickou poštou. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Obec v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá ze změn, provedených zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 159/2000 Sb., zákonem č. 39/2001 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb. a zákonem č. 61/2006 Sb., je povinna zveřejnit i umožnit pořízení kopií následujících informací ve svém sídle v úředních hodinách:

  1. a) právní předpisy, vydávané v rámci své působnosti
  2. b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.

Obec je povinna zveřejňovat informace též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obec co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obec mu ji poskytne.

Obce jsou povinny poskytnout informace v rámci tohoto zákona, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

  • utajované skutečnosti ve smyslu zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací
  • obchodní tajemství dle zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
  • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

Okruh povinně zveřejňovaných informací podle dalších zákonů naleznete na:

http://www.otevrete.cz/index.php?akce=clanek&id=105.

Žádosti 2019:

žádost č.1 odpověď č.1

Start a Conversation

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>