Výroční zpráva o poskytování informací

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Přísečná

„Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2014“

a) počet písemně podaných žádostí o informace 0
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 0
e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení: 0
f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

 

V průběhu roku 2014 odpovídali pracovníci obecního úřadu a členové zastupitelstva průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů.

V Přísečné dne 24. 2. 2015

Start a Conversation

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>