Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 1. Název
  Obecní úřad Přísečná
 • 2. Důvod a způsob založení

Obec Přísečná (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění.  Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Obecní úřad Přísečná

Přísečná 25
381 01 Český Krumlov

  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • oficiální

Obecní úřad Přísečná

Přísečná 25
381 01 Český Krumlov

 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • Výroční zpráva o poskytování informací:  

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2021

2021-žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Toulavá zvířata

 • 18. Informace z oblasti odpadového hospodářství (dle § 60 odstavce 4 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb)

Odpadové hospodářství