Archiv rubriky: Aktuality

Aktuální dění v obci

Vodovod Hlinice

jihocesky kraj-barevne

 

Projekt ”Přísečná – Hlinice – rekonstrukce vodovodu”

byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury.

Celkové náklady projektu činily 1 337 118,73 Kč, poskytnutá dotace byla ve výši 350 000 Kč.

Oprava kapličky Panny Marie a křížků v obci

DSC_0001Po více než roce se povedlo obci majetkoprávně vypořádat drobné sakrální stavby v obci, včetně pozemků. Pozemek pod kapličkou Panny Marie obci Přísečné věnovali manželé Garajovi, a tímto bychom jim chtěli velice poděkovat.

V průběhu roku 2014 byla zahájena celková oprava zmíněné kaple a dalších dvou litinových křížů. Rekonstrukce kaple Panny Marie byla podpořena díky získané dotaci z Programu obnovy venkova 2014 ve výši 110.000,- Kč. Kaple byla vybavena o nový kamenný reliéf Panny Marie, který byl zhotoven dle sádrového částečně dochovaného torza.

Reliéf, který dnes zdobí kapli, zhotovil akademický sochař Jan Korecký, který současně realizoval restaurátorské práce na opravě dvou litinových křížů v majetku obce. Oprava křížů byla plně hrazena z rozpočtu obce v celkové výši kolem 180.000,- Kč. Dne 16. 8. 2015 proběhlo svědcení Kaple i zrestaurovaných křížů jako doprovodná akce v rámci 100. letého výročí od založení SDH Přísečná.

Dokončení víceúčelového sportovního hřiště

DSC_0002Na zatravněné ploše na návsi, která vznikla zavezením rybníka, vzniklo na základě rozhodnutí zastupitelstva obce podpořeném anketou občanů nové víceúčelové hřiště. Po dlouhé době, tak obec získala opět sportovní plochu převážně pro využití dětí a mládeže. Na hřišti, které bylo zpřístupněno 16. 6. 2014, je možné si zahrát fotbal, nohejbal, volejbal, tenis, basketbal a v případě příznivých klimatických podmínek v zimě, je možné na ploše vytvořit i plochu ledovou pro případné bruslení a hokej.

Realizace celé stavby stála 1.515.445,- Kč vč. DPH a díky třetí žádosti, která byla úspěšná, se povedlo na výstavbu získat dotaci ve výši 425.000,- Kč. Tento projekt „Víceúčelové sportovní hřiště“ byl spolufinancován evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR.

Oprava historické hasičárny u silnice

DSC_0003Obec Přísečná na sklonku léta provedla celkovou opravu staré budovy původní požární zbrojnice, která sloužila bez opravy svému účelu několik desetiletí.  Na rekonstrukci budovy, která byla dokončena 30. 9. 2013, se povedlo získat dotaci z Programu obnovy venkova 2013 ve výši 60.000,- Kč, z celkových stavebních nákladů. Opravená stavba tak opět může sloužit svému využití další léta.

Pořízení obecního malotraktoru s vlekem

DSC_0004Obec Přísečná v průběhu června 2013 pořídila velkého pomocníka převážně pro obhospodařování obecních lesů a lesních cest malotraktor BRANSON B2800h s třístranně sklápěcím vlekem ANS 1500.

Tento projekt „Malotraktor s vlekem“ byl spolufinancován evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření I.1.2. Investice do lesů Programu rozvoje venkova ČR, podopatření Lesnická technika. Podopatření bylo zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, a strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi. Pořízený stroj byl dále opatřen hydraulickou čelní sklápěcí deskou pro možnost umístění radlice na sníh a kladivový mulčovač s bočním výsuvem o záběru 125 cm.

Dokončení prvního protipovoďnového opatření v obci

DSC_0005Po opakovaném zužování obce povodňovými přívalovými dešti, které nejčastěji přicházeli z průmyslové zóny Českého Krumlova, se obec rozhodla pro zbudování prvního protipovodňového opatření v obci – retenční nádrže.

V pátek 30. 11. 2012 byla dokončena a předána do užívání obci novostavba retenční nádrže, která se nachází nedaleko nového obecního úřadu na potoce přitékajícího právě z průmyslové zóny. Retenční nádrž funguje na systému suchého poldru, což znamená, že voda potoka volně protéká hrází omezeným průtokem a v případě velké vody se nádrž o objemu 620 m3 začne plnit, až do případného přelití hráze.

Toto zpoždění naplněním nádrže by mělo částečně, nebo úplně zamezit škodám vzniklým přívalovou vlnou, samozřejmě v závislosti na intenzitě a délce trvání přívalového deště. Na realizaci retenční nádrže se podařilo získat dotaci ve výši 100% stavebních nákladů z programu – Prevence před povodněmi II – Ministerstva zemědělství.

Uvedení do provozu bezdrátového obecního rozhlasu

DSC_0006V roce 2012 byl konečně vyřešen problém se starým nefunkčním drátovým obecním rozhlasem. Ve čtvrtek 27. 9. 2012, byl uveden do provozu nový bezdrátový obecní rozhlas. Na realizaci moderního bezdrátového rozhlasu se povedlo získat dotaci z Programu obnovy venkova 2012 ve výši 50% celkových nákladů.

Rozhlasový systém, byl již při montáži doplněn o modul SARAH JSVV (jednotný systém varování a vyrozumění) napojený na systém HZS Jč kraje (hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje). Tímto spojením systému, byla obnovena funkce sirény prostřednictvým reproduktorů v obci, která svým houkáním upozorňuje na případná nebezpečí.

Venkovní přijímače instalované po obci budou mluveným slovem informovat občany na různá nebezpeční. Po dlouhé době se tak znovu uskutečňuje zkouška sirén, která se pravidelně rozeznívá každou první středu v měsíci. Zprovozněním celého systému, tak odpadá dlouhodobě využívaný systém lístečků do schránek (dále již nebude praktikováno), které nahrazovaly hlášení informací z místního rozhlasu.