Archiv rubriky: Aktuality

Aktuální dění v obci

Dokončení víceúčelového sportovního hřiště

DSC_0002Na zatravněné ploše na návsi, která vznikla zavezením rybníka, vzniklo na základě rozhodnutí zastupitelstva obce podpořeném anketou občanů nové víceúčelové hřiště. Po dlouhé době, tak obec získala opět sportovní plochu převážně pro využití dětí a mládeže. Na hřišti, které bylo zpřístupněno 16. 6. 2014, je možné si zahrát fotbal, nohejbal, volejbal, tenis, basketbal a v případě příznivých klimatických podmínek v zimě, je možné na ploše vytvořit i plochu ledovou pro případné bruslení a hokej.

Realizace celé stavby stála 1.515.445,- Kč vč. DPH a díky třetí žádosti, která byla úspěšná, se povedlo na výstavbu získat dotaci ve výši 425.000,- Kč. Tento projekt „Víceúčelové sportovní hřiště“ byl spolufinancován evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR.

Oprava historické hasičárny u silnice

DSC_0003Obec Přísečná na sklonku léta provedla celkovou opravu staré budovy původní požární zbrojnice, která sloužila bez opravy svému účelu několik desetiletí.  Na rekonstrukci budovy, která byla dokončena 30. 9. 2013, se povedlo získat dotaci z Programu obnovy venkova 2013 ve výši 60.000,- Kč, z celkových stavebních nákladů. Opravená stavba tak opět může sloužit svému využití další léta.

Pořízení obecního malotraktoru s vlekem

DSC_0004Obec Přísečná v průběhu června 2013 pořídila velkého pomocníka převážně pro obhospodařování obecních lesů a lesních cest malotraktor BRANSON B2800h s třístranně sklápěcím vlekem ANS 1500.

Tento projekt „Malotraktor s vlekem“ byl spolufinancován evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření I.1.2. Investice do lesů Programu rozvoje venkova ČR, podopatření Lesnická technika. Podopatření bylo zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, a strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi. Pořízený stroj byl dále opatřen hydraulickou čelní sklápěcí deskou pro možnost umístění radlice na sníh a kladivový mulčovač s bočním výsuvem o záběru 125 cm.

Dokončení prvního protipovoďnového opatření v obci

DSC_0005Po opakovaném zužování obce povodňovými přívalovými dešti, které nejčastěji přicházeli z průmyslové zóny Českého Krumlova, se obec rozhodla pro zbudování prvního protipovodňového opatření v obci – retenční nádrže.

V pátek 30. 11. 2012 byla dokončena a předána do užívání obci novostavba retenční nádrže, která se nachází nedaleko nového obecního úřadu na potoce přitékajícího právě z průmyslové zóny. Retenční nádrž funguje na systému suchého poldru, což znamená, že voda potoka volně protéká hrází omezeným průtokem a v případě velké vody se nádrž o objemu 620 m3 začne plnit, až do případného přelití hráze.

Toto zpoždění naplněním nádrže by mělo částečně, nebo úplně zamezit škodám vzniklým přívalovou vlnou, samozřejmě v závislosti na intenzitě a délce trvání přívalového deště. Na realizaci retenční nádrže se podařilo získat dotaci ve výši 100% stavebních nákladů z programu – Prevence před povodněmi II – Ministerstva zemědělství.

Uvedení do provozu bezdrátového obecního rozhlasu

DSC_0006V roce 2012 byl konečně vyřešen problém se starým nefunkčním drátovým obecním rozhlasem. Ve čtvrtek 27. 9. 2012, byl uveden do provozu nový bezdrátový obecní rozhlas. Na realizaci moderního bezdrátového rozhlasu se povedlo získat dotaci z Programu obnovy venkova 2012 ve výši 50% celkových nákladů.

Rozhlasový systém, byl již při montáži doplněn o modul SARAH JSVV (jednotný systém varování a vyrozumění) napojený na systém HZS Jč kraje (hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje). Tímto spojením systému, byla obnovena funkce sirény prostřednictvým reproduktorů v obci, která svým houkáním upozorňuje na případná nebezpečí.

Venkovní přijímače instalované po obci budou mluveným slovem informovat občany na různá nebezpeční. Po dlouhé době se tak znovu uskutečňuje zkouška sirén, která se pravidelně rozeznívá každou první středu v měsíci. Zprovozněním celého systému, tak odpadá dlouhodobě využívaný systém lístečků do schránek (dále již nebude praktikováno), které nahrazovaly hlášení informací z místního rozhlasu.

Otevření nového obecního úřadu Přísečná

DSC_0007  V sobotu 1. září 2012 byla slavnostně otevřena nová budova obecního úřadu Přísečná. V obci se po dlouhém čekání občané dočkali konečně důstojné veřejné vybavenosti přímo v obci. V nové budově č.p. 25 v Přísečné, se nyní nachází obecní úřad, obecní knihovna, společenská místnost se zázemím a hasičská zbrojnice.

Slavnostní přestřižení pásky provedl po krátké řeči starosta obce Ing. Jiří Netušil společně s místostarostou Jaroslavem Beranem. Po celé odpoledne provázela slavnost příjemná muzika a bohaté občerstvení až do pozdních ranních hodin.