Úvodní stránka

Historie obce

Letecký pohled na obec Přísečná

Obec Přísečná patří mezi nejstarší sídelní lokality v okrese Český Krumlov a leží tři kilometry severovýchodně od Českého Krumlova. Archeologický výzkum prováděný v letech 1990 a 1999 potvrdil existenci osídlení zdejšího území již v pravěku, a to v halštatsko – laténském období.

Osada jako taková zde existovala již před založením cisterciáckého kláštera ve Zlaté Koruně v roce 1263. První písemná zmínka o Přísečné pochází cca z roku 1400, kdy byla zmíněna jako součást rájovské rychty patřící do zlatokorunského panství. Přísečná patřila zlatokorunskému klášteru i po husitských válkách, kdy si většinu ostatního klášterního majetku přivlastnili Rožmberkové. Tuto historii dosvědčují dodnes zachovalé zbytky hospodářského dvora kláštera – čp. 1, jehož obytné místnosti jsou z 18. století jsou zdobeny hospodářskými výjevy a později i rokokovými prvky.

Příslušnost obce k rájovské rychtě je doložena také v 16. století. Od první poloviny 17. století do poloviny 18. století je doložena rychta v Přísečné. Po zrušení zlatokorunského kláštera v roce 1785 se Přísečná stala součástí schwarzenberského panství Český Krumlov a samosprávnou obcí se stala až v roce 1848. Pod její správu patřily osady Domoradice, Plešovice a Srnín. V roce 1924 byla na základě výnosu Okresní politické správy v Českém Krumlově od obce odloučena osada Plešovice. Pod správu obce Přísečná patřily dále osady Domoradice a Srnín. V roce 1931 povolil Zemský úřad v Praze odloučení osady Srnín. K obci Přísečná patřila nadále osada Domoradice.

V roce 1939 Přísečná i s osadou Domoradice připadla pod správu Okresního úřadu v Českém Krumlově. V březnu 1943 byly obce Přisečná a Srnín opět sloučeny v jednu společnou obec. Úřadovna obecního úřadu byla zřízena v Domoradicích. V roce 1945 byl v Domoradicích ustaven národní výbor společný pro obce Přísečná a Srnín. Od roku 1980 je již obec samostatnou obcí v nezměněné podobě do současnosti.

Současnost

Obec Přísečná se nachází v Chráněné krajinné oblasti Blanský les 20 km jižně od Českých Budějovic a je poslední obcí před vstupem do historicky cenného města Český Krumlov patřící do Českého dědictví UNESCO.

Obec Přísečná je typickou bývalou zemědělskou vesnicí, což je dokladováno řadou zemědělských usedlostí, jež dodnes lemují místní náves, jejíž součástí je i park založený na přelomu 19. a 20. století. Zemědělské usedlosti jsou doplněny obytnými domy postavenými jak zpočátku minulého století, tak i v současné době.

Do katastru obce Přísečná patří i krásná příroda tvořená jehličnatými lesy, řekou Vltavou, která je lemována jednotlivými skalními stěnami. Katastr obce protíná železnice z Českých Budějovic do Černého Kříže a známá cyklistická stezka, spojující krajské město České Budějovice se sousedním Rakouskem.